ما که اصراری نداریم بگیم از نسل میمونیم ولی حالا چون خییییییییییلی از این داروینیست ها اصرار دارن گفتیم باشه ما هم قبول میکنیم شما از نسل میمون هستین.